Gebruiksvoorwaarden

Door onze webstie te bezoeken(www.amtoutlet.be, Eignedom van AMT Anthony Vandeginste) en/of het plaatsen van een bestelling stem je in met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Ondernemingsgegevens:

AMT Anthony Vandeginste
Doornstraat 16
8750 Wingene (België)
e-mail: info@amtoutlet.be
BTW: BE0506651487
tel.: 0477181076

Art. 1: Algemene bepalingen De e-commerce website van AMT Anthony Vandeginste is een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Doornstraat 16, 8750 Wingene , BTW BE 0506.651.487, biedt zijn klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te bestellen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van AMT Anthony Vandeginste moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door AMT Anthony Vandeginste aanvaard zijn.

Art. 2: Prijs Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 3: Aanbod Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AMT Anthony Vandeginste niet. AMT Anthony Vandeginste is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AMT Anthony Vandeginste is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wij doen ons best de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s iets afwijken van de echte kleuren. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van het beeldscherm van uw computer. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@amtoutlet.be. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AMT Anthony Vandeginste. AMT Anthony Vandeginste kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Art. 4: Online bestellen en Betalings modaliteiten:
Particulier:

Bij een bestelling boven de 50€ dient men een reservatie vergoeding te betalen van 50€ per geplaatste bestelling via overschrijving op rekening nummer BE65 3770 5993 2596.
De restwaarde wordt Cash betaald bij afhaling van de goederen.

Bij een bestelling onder de 50€ dient men geen reservatie vergoeding te betalen. De goederen worden Cash betaalt bij afhaling.

Firma:

Voor alle bestellingen dient een reservatie vergoeding betaalt te worden van 15% van het bedrag van de bestelling en dit via overschrijving op rekening nummer BE65 3770 5993 2596.Bij afhalen van de producten word de rest waarde van 85% Cash betaald. Na volledige betaling wordt een Factuur van de goederen afgeleverd.

AMT Anthony Vandeginste is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Art. 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst Artikelen besteld via deze webwinkel worden persoonlijk door de klant afgehaald op het aangegeven afhaaladres dat vermeld staat op www.amtoutlet.be. U bent zelf verantwoordelijk om de producten op de aangegeven datum af te halen. Bij niet afhaling van de producten op de aangeven datum wordt de reservatie vergoeding niet terugbetaald. Bij het niet kunnen afhalen van de producten door onmacht kan een andere termijn afgesproken worden door AMT Anthony Vandeginste schriftelijk via e-mail en telefonish te contacteren binnen de 24 uur voor aangeven datum van bestelling. Bij latere afhaling dan voorzien kan een extra magazijnskost aangerekent worden door AMT Anthony Vandeginste. Let op: de nieuwe afhaling kan enkel na bevestiging van de afspraak via e-mail door AMT Anthony Vandeginste Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan AMT Anthony Vandeginste. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder van de klant.

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AMT Anthony Vandeginste. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AMT Anthony Vandeginste. te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art. 7: Herroepingsrecht De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online bestellen bij AMT Anthony Vandeginste. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Finn Concepts per mail (info@amtoutlet.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Finn Concepts heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan AMT Anthony Vandeginste, Doornstraat 16, 8750 Wingene, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Finn Concepts zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AMT Anthony Vandeginste alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat AMT Anthony Vandeginste op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Art. 8: Privacy De verantwoordelijke voor de verwerking, AMT Anthony Vandeginste respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven (indien u zich hiervoor heeft ingeschreven). Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. AMT Anthony Vandeginste houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

AMT Anthony Vandeginste behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen.